Kothariya VillageSaurashtra University
6:45AM, 7:44AM, 8:58AM, 10:12AM, 11:26AM, 12:40PM, 2:04PM, 3:28PM, 4:52PM, 6:06PM, 7:20PM, 8:26PM6:45AM, 7:44AM, 8:58AM, 10:12AM, 11:26AM, 12:40PM, 2:04PM, 3:28PM, 4:52PM, 6:06PM
AjidamV V P college
6:40AM, 7:48AM, 9:06AM, 10:24AM, 11:42AM, 1:00PM, 2:18PM, 4:16 PM,6:14 PM,8:20 PM6:40AM, 7:48AM, 9:06AM, 10:24AM, 11:42AM, 1:00PM ,2:18PM, 4:16 PM,6:14 PM
SRPCampGokuldham
7:00AM, 8:05AM, 9:00AM, 10:14AM, 11:28AM, 12:42PM, 2:06PM, 3:30PM, 4:54PM, 6:08PM, 7:32PM, 8:56PM7:00AM, 8:05AM, 9:00AM, 10:14AM, 11:28AM, 12:42PM, 2:06PM, 3:30PM, 4:54PM, 6:08PM, 7:32PM, 8:56PM
KothariyaNavagam
7:09AM, 8:08AM, 9:18AM, 10:18AM, 11:18AM,12:18PM, 1:28PM, 2:38PM, 3:48PM, 4:58PM,5:58PM, 6:58PM, 7:58PM, 9:08PM7:09AM, 8:08AM, 9:18AM, 10:18AM, 11:18AM,12:18PM, 1:28PM, 2:38PM, 3:48PM, 4:58PM,5:58PM, 6:58PM, 7:58PM, 9:08PM
TrikonbaugSaurashtra University
6:30AM, 7:00AM, 7:30AM, 8:00AM, 8:35AM, 9:15AM, 9:55AM, 10:35AM, 11:15AM, 11:55AM, 12:35PM, 1:15PM, 2:00PM, 2:45PM, 3:30PM, 4:15PM, 4:55PM, 5:35PM, 6:15PM, 6:50PM, 7:25PM, 7:55PM, 8:25PM, 8:55PM6:30AM, 7:00AM, 7:30AM, 8:00AM, 8:35AM, 9:15AM, 9:55AM, 10:35AM, 11:15AM, 11:55AM, 12:35PM, 1:15PM, 2:00PM, 2:45PM, 3:30PM, 4:15PM, 4:55PM, 5:35PM, 6:15PM, 6:50PM, 7:25PM, 7:55PM, 8:25PM, 8:55PM
AjidamSantoshiNarag
6:50AM, 7:40AM, 8:30AM, 9:20AM, 10:20AM, 11:20AM, 12:20PM, 1:20PM, 2:25PM, 3:30PM, 4:30PM, 5:30PM, 6:30PM, 7:30PM, 8:30PM, 9:30PM6:50AM, 7:40AM, 8:30AM, 9:20AM, 10:20AM, 11:20AM, 12:20PM, 1:20PM, 2:25PM, 3:30PM, 4:30PM, 5:30PM, 6:30PM, 7:30PM, 8:30PM, 9:30PM
TrikonbaugTrikonbaugcircular-5
6:45AM, 7:25AM, 8:05AM, 8:45AM, 9:25AM, 10:05AM, 10:55AM, 11:45AM, 12:35PM, 1:25PM, 2:20PM,3:15PM, 4:10PM, 5:00PM, 5:50PM, 6:40PM, 7:30PM, 8:25PM6:45AM, 7:25AM, 8:05AM, 8:45AM, 9:25AM, 10:05AM, 10:55AM, 11:45AM, 12:35PM, 1:25PM, 2:20PM,3:15PM, 4:10PM, 5:00PM, 5:50PM, 6:40PM, 7:30PM, 8:25PM
TrikonbaugTrikonbaugcircular-7
6:55AM, 7:35AM, 8:15AM, 8:55AM, 9:35AM, 10:25AM, 11:15AM, 12:05PM, 12:55PM, 1:48PM, 2:41PM,3:34PM, 4:27PM, 5:17PM, 6:07PM, 6:57PM, 7:47PM, 8:40PM6:55AM, 7:35AM, 8:15AM, 8:55AM, 9:35AM, 10:25AM, 11:15AM, 12:05PM, 12:55PM, 1:48PM, 2:41PM,3:34PM, 4:27PM, 5:17PM, 6:07PM, 6:57PM, 7:47PM, 8:40PM
TrikonbaugLakhnoBunglow
7:00AM, 7:26AM, 7:52AM, 8:18AM, 8:44AM, 9:10AM, 9:42AM, 10:14AM, 10:46AM, 11:18AM, 11:50AM, 12:22PM, 12:54PM, 1:26PM, 1:58PM, 2:35PM, 3:12PM, 3:49PM, 4:26PM, 5:03PM, 5:35PM, 6:07PM, 6:39PM, 7:11PM, 7:43PM, 8:15PM, 8:52PM7:00AM, 7:26AM, 7:52AM, 8:18AM, 8:44AM, 9:10AM, 9:42AM, 10:14AM, 10:46AM, 11:18AM, 11:50AM, 12:22PM, 12:54PM, 1:26PM, 1:58PM, 2:35PM, 3:12PM, 3:49PM, 4:26PM, 5:03PM, 5:35PM, 6:07PM, 6:39PM, 7:11PM, 7:43PM, 8:15PM, 8:52PM, 9:29PM
TrikonbaugMavdivlliage
7:00AM, 7:26AM, 7:52AM, 8:18AM, 8:44AM, 9:10AM, 9:42AM, 10:14AM, 10:46AM, 11:18AM, 11:50AM, 12:22PM, 12:54PM, 1:26PM, 1:58PM, 2:35PM, 3:12PM, 3:49PM, 4:26PM, 5:03PM, 5:35PM, 6:07PM, 6:39PM, 7:11PM, 7:43PM, 8:15PM, 8:52PM7:00AM, 7:26AM, 7:52AM, 8:18AM, 8:44AM, 9:10AM, 9:42AM, 10:14AM, 10:46AM, 11:18AM, 11:50AM, 12:22PM, 12:54PM, 1:26PM, 1:58PM, 2:35PM, 3:12PM, 3:49PM, 4:26PM, 5:03PM, 5:35PM, 6:07PM, 6:39PM, 7:11PM, 7:43PM, 8:15PM, 8:52PM, 9:29PM
GondalRoadCrossingSaurashtra University
7:15AM, 8:12AM, 9:09AM, 10:11AM, 11:13AM, 12:15PM, 1:22PM, 2:39PM, 3:56PM, 5:13PM, 6:15PM, 7:17PM, 8:34PM7:15AM, 8:12AM, 9:09AM, 10:11AM, 11:13AM, 12:15PM, 1:22PM, 2:39PM, 3:56PM, 5:13PM, 6:15PM, 7:17PM, 8:34PM
TrikonbaugGovernment Enginering College
7:00AM, 8:03AM, 8:53AM, 9:53AM, 10:53AM, 11:53AM, 12:53PM, 1:53PM, 3:06PM, 4:19PM, 5:32PM, 6:32PM, 7:32PM7:00AM, 8:03AM, 8:53AM, 9:53AM, 10:53AM, 11:53AM, 12:53PM, 1:53PM, 3:06PM, 4:19PM, 5:32PM, 6:32PM, 7:32PM, 8:45PM
TrikonbaugTrikonbaugcircular-1
7:00AM, 7:43AM, 8:26AM, 9:12AM, 9:58AM, 10:44AM, 11:30AM, 12:16PM, 1:02PM, 1:53PM, 2:44PM,3:35PM, 4:26PM, 5:12PM, 5:58PM, 6:44PM, 7:30PM, 8:21PM, 9:12PM7:00AM, 7:43AM, 8:26AM, 9:12AM, 9:58AM, 10:44AM, 11:30AM, 12:16PM, 1:02PM, 1:53PM, 2:44PM,3:35PM, 4:26PM, 5:12PM, 5:58PM, 6:44PM, 7:30PM, 8:21PM, 9:12PM
TrikonbaugTrikonbaugcircular-3
7:10AM, 8:00AM, 8:50AM, 9:40AM, 10:30AM, 11:20AM, 12:10PM, 1:00PM, 2:00PM, 3:00PM, 4:00PM, 4:50PM, 5:40PM, 6:30PM, 7:20PM, 8:20PM, 9:20PM7:20AM, 8:10AM, 9:00AM, 9:50AM, 10:40AM, 11:30AM, 12:20PM, 1:10PM, 2:10PM, 3:10PM, 4:10PM, 5:00PM, 5:50PM, 6:40PM, 7:30PM, 8:30PM, 9:30PM
TrikonbaugJivraj Park
6:30AM, 7:13AM, 7:56AM, 8:34AM, 9:22AM, 10:10AM, 10:58AM, 11:46AM, 12:34PM, 1:27PM, 2:20PM, 3:13PM, 4:06PM, 4:54PM, 5:42PM, 6:30PM, 7:18PM, 8:11PM7:13AM, 7:56AM, 8:34AM, 9:22AM, 10:10AM, 10:58AM, 11:46AM, 12:34PM, 1:27PM, 2:20PM, 3:13PM, 4:06PM, 4:54PM, 5:42PM, 6:30PM, 7:18PM, 8:11PM, 9:04PM
LalbahadurSocietySantoshinagar
7:15AM, 8:04AM, 8:53AM, 9:49AM, 10:45AM, 11:41AM, 12:37PM, 1:38PM, 2:39PM, 3:55PM, 4:56PM, 5:52PM, 6:48PM, 7:49PM, 8:50PM, 9:51PM7:15AM, 8:04AM, 8:53AM ,9:49AM, 10:45AM, 11:41AM, 12:37PM, 1:38PM, 2:39PM, 3:55PM, 4:56PM, 5:52PM, 6:48PM, 7:49PM, 8:50PM, 9:51PM
Raiya VillageTramba
7:55 AM, 9:11 AM, 10:56 AM, 12:41 PM, 2:26 PM, 4:11 PM, 5:56 PM, 7:41 PM7:55 AM, 9:11 AM, 10:56 AM, 12:41 PM, 2:26 PM, 4:11 PM, 5:56 PM, 7:41 PM
Gondal ChowkdiGauridad Village
7:25 AM, 8:40 AM, 9:58 AM, 11:16 AM, 12:54 PM, 3:02 PM, 4:40 PM, 6:18 PM, 7:36 PM, 8:59 PM7:25 AM, 8:40 AM, 9:58 AM, 11:16 AM, 12:54 PM, 3:02 PM, 4:40 PM, 6:18 PM, 7:36 PM, 8:59 PM
Kothariya ChokadiGhantesvar S.R.P.Camp
6:40 AM, 7:43 AM, 8:41 AM, 9:55 AM, 11:09 AM, 12:23 PM, 1:57 PM, 4:01 PM, 5:20 PM, 6:54 PM6:40 AM, 7:43 AM, 8:41 AM, 9:55 AM, 11:09 AM, 12:23 PM, 1:57 PM, 4:01 PM, 5:20 PM, 6:54 PM
A.G.StaffQuarterPradhyuman Park
7:00 AM,7:51 AM,8:42 AM,9:40 AM,10:38 AM,11:36 AM,12:39 PM,1:42 PM,3:00 PM,4:18 PM 5:21 PM,6:19 PM,7:17 PM7:00 AM,7:51 AM,8:42 AM,9:40 AM,10:38 AM,11:36 AM,12:39 PM,1:42 PM,3:00 PM,4:18 PM 5:21 PM,6:19 PM,7:17 PM
Raiya VillagePradhyuman Park
7:10 AM,8:07 AM,8:59 AM,10:05 AM,11:11 AM,12:17 PM,1:28 PM,2:54 PM,4:05 PM,5:11 PM,6:17 PM,7:28 PM,8:39 PM7:10 AM,8:07 AM,8:59 AM,10:05 AM,11:11 AM,12:17 PM,1:28 PM,2:54 PM,4:05 PM,5:11 PM,6:17 PM,7:28 PM,8:39 PM
Parsana NagarDurdarshan Colony(AjiDam)
7:15 AM,7:56 AM,8:47 AM,9:35 AM,10:23 AM,11:11 AM,11:59 AM,12:47 PM,1:40 PM,2:43 PM,3:46 PM,4:39 PM,5:27 PM,6:15 PM,7:03 PM,7:51 PM,8:54 PM,9:57 PM7:15 AM,7:56 AM,8:47 AM,9:35 AM,10:23 AM,11:11 AM,11:59 AM,12:47 PM,1:40 PM,2:43 PM,3:46 PM,4:39 PM,5:27 PM,6:15 PM,7:03 PM,7:51 PM,8:54 PM,9:57 PM
AjiDamGIDC Metoda
7:35 AM,8:55 AM,10:15 AM,11:46 AM,1:22 PM,3:13 PM,5:04 PM,6:40 PM,8:31 PM7:35 AM,8:55 AM,10:15 AM,11:46 AM,1:22 PM,3:13 PM,5:04 PM,6:40 PM,8:31 PM
Greenland ChowkdiShaparveraval
7:00 AM,9:15 AM,,12:00 PM,3:25 PM,6:10 PM8:05 AM,10:30 AM,1:15 PM,4:40 PM,7:25 PM
ShaparveravalGreenlandChowkdi
8:10 AM,10:40 AM,1:25 PM,4:50 PM,7:35 PM7:00 AM,9:15 AM,,12:00 PM,3:25 PM,6:10 PM
RatanparTrikonbaug
8:15 AM,10:35 AM,1:09 PM,4:33 PM,7:07 PM7:00 AM,9:05 AM,11:39 AM,2:13 PM,5:37 PM
TrikonbaugRatanpar
7:00 AM,9:05 AM,11:39 AM,2:13 PM,5:37 PM8:00 AM,10:19 AM,12:53 PM,4:17 PM,6:51 PMM